Od októbra 2014 sa samostatným modulom Elektronickej pobočky stali Bezpečné lieky online. Ide o integráciu vybraných služieb Elektronickej pobočky priamo do softvérov lekárov, lekární a nemocníc. Aktuálne zdravotná poisťovňa Dôvera a mediworx spolupracujú s 23 dodávateľmi týchto softvérov, čo pri plnom zapojení znamená takmer 100 % dostupnosť služby BL online pre ambulancie, lekárne a nemocnice. V roku 2016 sa plánuje rozšírenie služby aj na kúpeľné zariadenia.

Ku dnešnému dňu BL online umožňuje:

 • overenie platnosti poistného vzťahu v zdravotnej poisťovni Dôvera,
 • overenie dlhu voči zdravotnej poisťovni Dôvera – ak je pacient dlžníkom zdravotného poistenia, má nárok iba na neodkladnú zdravotnú starostlivosť,
 • možnosť úhrady dlhu voči zdravotnej poisťovni Dôvera priamo v lekárni alebo v ambulancii,
 • pred vystavením receptu je možné overiť lieky, ktoré pacient už užíva (aj tie ktoré mal predpísané v rovnaký deň v inej ambulancii), prípadne inej zdravotnej starostlivosti vykonanej pacientovi v predchádzajucom čase (hospitalizácie, vyšetrenia a pod.),
 • evidencia elektronického receptu v ambulancii  – recept dostane pridelený čiarový kód, ktorý po jeho načítaní v lekárni zapojenej do systému umožní automatické predplnenie všetkých údajov z receptu a nie je nutné ručne údaje prepisovať – znižuje sa chybovosť a zrýchľuje proces vydania lieku,
 • online evidencia vydania lieku – pacient hneď vidí vo svojej zdravotnej karte v Elektronickej pobočke, že mu bol liek predpísaný/vydaný,
 • notifikácie pacientov o predpise vydaní lieku na jeho meno – operatívnejšie riešenie prípadných podvodov.

Aktuálne je do systému zapojená takmer polovica poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú platnú zmluvu so zdravotnou poisťovňou Dôvera. Približne ide o 90 nemocníc, 700 lekární a 14 tis. lekárov, zdravotníkov a iných oprávnených zamestnancov poskytovateľov. Ku koncu marca 2016 bolo zaevidovaných takmer 6 miliónov elektronických receptov a celkovo služba za 1,5 roka svojho fungovania sprostredkovala vyše 60 miliónov úkonov.

Plánované rozšírenie služby v budúcnosti:

 • čo bude služba ponúkať v budúcnosti,
 • evidencia návrhov na špeciálnu liečbu, lieky, pomôcky a vyšetrenia,
 • evidencia kúpeľných návrhov,
 • notifikácie zúčastnených lekárov, zariadení, pacientov o stave a vybavení návrhu,
 • možnosť rezervácie kúpeľného pobytu.