Elektronická pobočka je univerzálny portál pre klientov a partnerov zdravotnej poisťovne Dôvera. Umožňuje vykonávať činnosti a plniť si povinnosti voči zdravotnej poisťovni, kvôli ktorým museli poistenci, či platitelia poistného navštevovať kamenné pobočky zdravotnej poisťovne Dôvera.

Poistencom Elektronická pobočka poskytuje možnosť:

 • online zdravotnej karty – kompletný prehľad o návštevách u všetkých zmluvných lekárov, hospitalizáciách, údaje z laboratórií, o diagnózach, zdravotných výkonoch, predpísaných liekoch a prístup rodičov k zdravotným záznamom svojich detí,
 • služby bezpečné lieky – upozorní na kombinácie liekov, ktoré poistenec užíva, či sa znesú s potravinami a či môžu mať vplyv na zdravie. Zároveň eviduje koľko poistenec za lieky zaplatil a koľko mohol ušetriť, ak by si na recept od lekára vybrali cenovo výhodné generické lieky,
 • vrátenia doplatku za lieky a dietetické potraviny – až do výšky 200 EUR pre každého z rodiny,
 • hodnotiť lekárov a hospitalizácie – zároveň vidno ako lekára hodnotia iní pacienti, čo môže pomôcť pri rozhodovaní o zmene lekára,
 • evidovať pripomienky a notifikácie – evidujú sa absolvované preventívne prehliadky a zároveň pripomína poistencom a ich deťom, kedy je opäť čas ísť k lekárovi. Podobne eviduje plánované hospitalizácie v nemocniciach a včas na ne upozorní SMS správou alebo e-mailom,
 • služby SOS karta prvej pomoci – poistenec si môže uložiť najdôležitejšie údaje, ktoré sú v prípade potreby sprístupnené záchrannej službe. Ide najmä o alergie, intolerancie, krvnú skupinu a pod,
 • rôznych elektronických tlačív a žiadostí o vystavenie európskeho preukazu, národného preukazu, výpisu z elektronickej karty poistenca, o potvrdenie poistného vzťahu, o prednostné mamografické vyšetrenie a pod.

Ak je poistenec aj samoplatiteľom (živnostník, alebo dobrovoľne nezamestnaná osoba), tak môže:

 • plniť si oznamovacie povinnosti (napríklad upraviť si adresu, kontakty, nahlásiť nám zmenu svojho platiteľa),
 • vidieť, kto a v akom období za poistenca platil zdravotné odvody a dostať upozornenie, ak niektorého z jeho platiteľov poisťovňa nepozná,
 • možnosť podať námietky voči výkazu nedoplatkov alebo upomienke a byť informovaný o jej riešení,
 • zaplatiť dlh alebo preddavok na poistné online cez internetbanking prostredníctvom služieb VÚB Pay, Tatra Pay alebo formou CardPay, ktorá umožňuje realizovať úhradu platobnou kartou bez ohľadu na to, v ktorej banke bola vydaná,
 • nastaviť si inkasný príkaz na automatickú úhradu platieb voči zdravotnej poisťovni,
 • požiadať o splátkový kalendár na dlžné poistné alebo o vrátenie preplatku na poistnom.

epobocka-iphone
Prvá verzia vznikla v ešte v roku 2005 pre zdravotnú poisťovňu Sideria-Istota. Vtedy sa niesla názov Privátna zóna a bola súčasťou webovej aplikácie poisťovne. Od roku 2008 ju už pod názvom Elektronická pobočka poskytuje zdravotná poisťovňa Dôvera.


Zamestnávateľom Elektronická pobočka poskytuje možnosť:

 • vidieť svoj účet – prehľad úhrady poistného aj s informáciou, či majú dlh alebo preplatok,
 • uhradiť poistné online cez internetbanking – zamestnávateľ môže prostredníctvom služieb VÚB Pay, Tatra Pay alebo formou CardPay, ktorá umožňuje realizovať úhradu platobnou kartou bez ohľadu na to, v ktorej banke bola vydaná,
 • zasielať elektronicky mesačné, ročné alebo dividendové výkazy priamo do preddefinovaného online formulára alebo dávkou.
 • zasielať elektronicky hromadné oznámenie (a prostredníctvom neho oznámiť pracovný pomer, materskú dovolenku, práceneschopnosť či poberanie rodičovského príspevku u svojich zamestnancov – poistencov zdravotnej poisťovne) priamo do preddefinovaného online formulára alebo dávkou,
 • získať prehľad o zamestnancoch poistených v poisťovni Dôvera,
 • požiadať a získať potvrdenie o stave pohľadávok a záväzkov do 1 hodiny (pri bezproblémovom spracovaní),
 • požiadať o splátkový kalendár,
 • požiadať o vrátenie preplatku na poistnom,
 • možnosť podať námietku voči výkazu nedoplatkov alebo upomienkam a byť informovaný o jej riešení,
 • skontrolovať, prehliadať a tlačiť všetky odoslané dokumenty,
 • byť informovaný o prípadných chybách (napr. nedoručený mesačný výkaz alebo chybný mesačný výkaz či hromadné oznámenie) aj s návodom, ako tieto chyby opraviť,
 • vytvárať, upravovať a rušiť prístupy do Elektronickej pobočky pre ďalšie osoby (na vlastnú zodpovednosť),
 • nastaviť si notifikácie a správy, ktoré chce dostávať z Elektronickej pobočky

V súčasnosti má pobočka 506 tis. používateľov z radov poistencov, 125 tis. používateľov z radov hromadných platiteľov (zamestnávateľov), 41 tis. používateľov z radov lekárov, lekárnikov, zdravotných sestier a iných zdravotných pracovníkov a 1300 iných partnerov zdravotnej poisťovne. Denne sa na nej vykoná okolo 700 tis. operácií. Je integrovaná s mobilnou aplikáciou zdravotnej poisťovne Dôvera, so službou Bezpečné lieky online a s vybranými portálmi štátnej správy. Všetky spracované a relevantné údaje poskytuje online svojim klientom.

epobocka-profile


Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pobočka poskytuje:

 • overuje zúčtovaciu dávku vykázanej zdravotnej starostlivosti ešte pred odoslaním, či neobsahuje formálne chyby,
 • jednoducho elektronicky prijíma zúčtovacie dávky a faktúry. Poskytovateľ nemusí už zasielať žiadne ďalšie papiere ani doklady poštou (výnimkou sú lekárne, ktoré zo zákona musia posielať v papierovej podobe recepty a poukazy),
 • dostať výsledok zúčtovania elektronicky,
 • dobropisy, ťarchopisy či vystavené faktúry potvrdzovať bez potreby zasielania dokladov poštou,
 • vidieť protokol sporných dokladov aj spätné chybové dávky,
 • v reálnom čase si skontrolovať aj vytlačiť všetky svoje faktúry, dávky a výsledky ich zúčtovania,
 • mať k dispozícii službu Bezpečné lieky a v rámci nej celkovú preskripciu pacienta aj s upozornením na liekové interakcie,
 • so súhlasom pacienta vidieť jeho elektronickú zdravotnú kartu,
 • požiadať poisťovňu o centrálny nákup liekov či iných produktov a posielať elektronické návrhy na úhrady nákladných liekov, pomôcok, špeciálnych výkonov, či kúpeľné návrhy,
 • jednoducho overiť pacienta – neplatiča,
 • prehľadne pozerať zoznam kapitovaných poistencov,
 • využívať hospiCOM na nahlasovanie hospitalizácií, zároveň má prehľad o nahlásených hospitalizáciách aj o osobitne hradených výkonoch a o ich stave (či sú už schválené),
 • overiť si kódy lekárov aj ambulancií a vidieť prehľad tých svojich tak, ako ich evidujeme,
 • možnosť elektronicky nahlásiť zmenu ordinačných hodín, kontaktov aj mimoriadne udalosti (napr. dovolenku),
 • vytvárať, upravovať a rušiť prístupy do Elektronickej pobočky pre ďalšie osoby (na vlastnú zodpovednosť),
 • nastavovať si notifikácie a správy, ktoré chce dostávať z Elektronickej pobočky.